วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา
ตอนนี้ประเทศไทยกำลังพัฒนาในด้านต่างๆ และมีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นมากมาย และเป็นยุคไร้พรมแดนของการสื่อสาร ไม่ต้องเดินทางมาหากันแต่ก็สามารถเห็นหน้ากันได้ผ่าน Internet แต่อย่างไรการเรียนการสอนก็ยังต้องอาศัยการเห็นหน้ากันจริงๆ เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น นักเรียนจึงต้องเดินทางมาโรงเรียน และการเดินทางมาโรงเรียนก็มีหลากหลายวิธี
ในตอนเช้าดิฉันมักเห็นเพื่อนๆเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีการต่างๆ  ทำให้เกิดสงสัยว่าเพื่อนๆ ม.4 จะเดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีการใดมากที่สุด จึงจัดทำแบบสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 ขึ้น เพื่อสำรวจว่านักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีการใดมากที่สุด

กลุ่มเป้าหมาย
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน แบ่งเป็น นักเรียนหญิง 50 คน นักเรียนชาย 50 คน        
                                                                                              
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
            มุ่งเน้นการศึกษา เรื่องวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
            นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีการนั่งรถสองแถวมากที่สุด


เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
            แบบสำรวจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้า
            1.ได้รับทราบวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            2.สามารถนำข้อมูลที่ได้มาทำสถิติของการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น