วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 3

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

      การสำรวจวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
                                    1.  กลุ่มเป้าหมาย
                            2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
                            3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล
    4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย         
     กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เป็นนักเรียนชาย 
50 คน นักเรียนหญิง 50 คน   รวม   100  คน
เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ   
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ
แบ่งออกเป็น 2 ตอน
            ตอนที่ 1 เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกเป็น
เพศ  
         ตอนที่ 2 ป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ  1) รถสองแถว 2) รถรับ-ส่ง นักเรียน 3) วินมอเตอร์ไซค์        4) รถแท็กซี่ 5) รถส่วนตัว 6)  รถจักรยาน 7) เดินเท้า  8) รถเมล์ของ ขสมก. เป็นแบบสำรวจ  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         1. ศึกษาทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบโครงสร้างของแบบสำรวจ         
              2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหากำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการศึกษา          
              3. นำแบบสำรวจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยครูที่ปรึกษาแล้ว ไปเก็บข้อมูลกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนชาย 50 คน นักเรียนหญิง 50 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล                                            
         การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
              1.  นำแบบสำรวจไปขออนุญาตครูที่ปรึกษาโครงการ เพื่อแจกแบบสำรวจให้แก่นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล                            
              2. ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสำรวจด้วยตนเอง จำนวน 100 ฉบับได้กลับคืนมา จำนวน 100  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100     


สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
        ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ดังนี้                                  
            1. ข้อมูลที่ได้รับจากตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น เพศ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ  

            2.  ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2  การสำรวจวิธีการเดินทางมาโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น