วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 4

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล


ตารางที่ 1   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม  เพศ ระดับชั้น                        สถานะ 

จำนวน ( N )
ร้อยละ
1. เพศ
            ชาย
            หญิง   
            รวม

 50

50
100

50.00
50.00
100.00
2. ระดับชั้น
            มัธยมศึกษาปีที่ 4
            รวม

100
100

100.00
100.00
3.สถานะ
              นักเรียน
              รวม                                                                          

100
100

100.00
100.00


ตารางที่ 2  แสดจำนวนและร้อยละ  การเดินทางมาโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                   โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์       
ข้อที่
การเดินทางมาโรงเรียน
N
ร้อยละ
ลำดับ
1
รถสองแถว
53
53.00
1
2
วินมอเตอร์ไซค์
15
15.00
3
3
รถเมล์ของ ขสมก.
3
3.00
4
4
รถส่วนตัว
22
22.00
2
5
เดินเท้า
2
2.00
5
6
รถแท็กซี่
2
2.00
5
7
รถรับ-ส่ง
0
0.00
7
8
รถจักรยาน
1
1.00
6
9
อื่นๆ
         2
             2.00
5
   1.รถซาเล้ง

   2.รถสิบล้อ

รวม
100
100.00

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น