วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 5
 
บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

              การสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  ผู้ศึกษาได้สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามลำดับดังนี้

             สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมการใช้แอพพลิเคชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ว่าใช้แอพพลิเคชั่นใดมากที่สุด  โดยสำรวจความคิดเห็น1) รถสองแถว 2) รถรับ-ส่ง นักเรียน 3) วินมอเตอร์ไซค์ 4) รถแท็กซี่ 5) รถส่วนตัว 6)  รถจักรยาน 7) เดินเท้า 8) รถเมล์ของ ขสมก.  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนชาย 50 คน นักเรียนหญิง 50 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่จำนวน 100คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป 
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์เดินทางมาโรงเรียนโดยการ นั่งรถสองแถว คิดเป็นร้อยละ 53 รถรับ-ส่ง นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 0 วินมอเตอร์ไซค์ คิดเป็นร้อยละ 15 รถแท็กซี่ คิดเป็นร้อยละ 2 รถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22  รถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ เดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 2 รถเมล์ของ ขสมก. คิดเป็นร้อยละ อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2

อภิปรายผลการวิจัย
              จากการสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผู้ศึกษาจึงอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
              ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดินทางมาโรงเรียนในวิธีการ นั่งรถสองแถว มากที่สุด ซึ่งมีค่าร้อยละ สูงถึง 53  นั่นอาจเป็นเพราะว่า การนั่งรถสองแถว เป็นวิธีที่ง่ายง่าย สะดวก รวดเร็ว ในการเดินทาง  การนั่งรถสองแถวมีข้อดีในเรื่องความสะดวก สามารถหาได้ง่าย และราคาถูก ในส่วนของ รถส่วนตัว มีค่าร้อยละ สูงถึง 22 นั่นอาจเป็นเพราะว่า การนั่งรถส่วนตัว นั้นสะดวกสบาย ได้นั่งรถไปพร้อมกับคนในครอบครัว และมีความเป็นส่วนตัว จึงทำให้มีคนเดินทางมาโรงเรียนโดยการนั่งรถส่วนมาก ในส่วนของรถรับ-ส่ง นักเรียน วิธีนี้ค่อยไม่มีคนเดินทางมาโรงเรียน อาจเป็นเพราะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องการความเป็นส่วนตัว และต้องการเดินทางมาโรงเรียนโดยตนเองมากกว่าที่จะนั่งรถรับ-ส่ง ทำให้ไม่ค่อยมีนักเรียน เดินทางมาโรงเรียนโดยการนั่งรถรับ-ส่ง มากนัก

             ข้อเสนอแนะ
         การเดินทางมาโรงเรียนไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด เราต้องมีสติ มีความระมัดระวัง และไม่ประมาท ถ้าหากเราสามารถทำได้ เราก็จะลดอุบัติเหตุในการเดินทางได้
         การเดินทางโดยรถต่างๆ ให้ความสะดวก รวดเร็วในเวลาเร่งรีบ แต่ถ้าหากเราไม่ระมัดระวังข้อดีก็อาจกหลายเป็นข้อเสียได้ คือ ถ้าหากเราเร่งรีบมากไป อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น