วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล    นางสาวทัศนีย์   สุวรรณโคตร์เลขที่         25
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ทำบทที่ 2
ชื่อ-สกุล    นางสาวปรารถนา   นมัสศิลา

เลขที่         26
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ทำบทที่ 3,4
ชื่อ-สกุล    นางสาวเพ็ญศิริ   พลภูงา

เลขที่         27
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ทำบทที่ 1,5
ชื่อ-สกุล    นางสาววศินี   หมายมี

เลขที่         28
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น