วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558


ชื่อเรื่อง                                   วิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า                        นางสาวทัศนีย์ สุวรรณโคตร์

สาขาวิชา                                  วิทย์-คณิต

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก              อาจารย์ณรินทร น้อยพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม               อาจารย์สุพรรณี  ปลื้มถนอม

ปีการศึกษา                             2557

บทคัดย่อ

            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเรื่องวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง 1.รถสองแถว 2.วินมอเตอร์ไซด์ 3.รถส่วนตัว 4.รถเมล์ของ ขสมก. 5.รถรับส่งนักเรียน 6.รถแท็กซี่ 7.รถจักรยาน 8.เดินเท้า กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนจำนวน 100 คน ซึ่งเป็นนักเรียนหญิง 50 คน นักเรียนชาย 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

            ผลการศึกษาพบว่า เดินทางมาโดยรถสองแถว สูงสุด รองลงมา คือ เดินทางมาโดยรถส่วนตัว/ วินมอเตอร์ไซด์ และ ต่ำสุด คือ เดินทางมาโดยรถจักรยาน/ รถรับ-ส่ง