วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 2

บทที่2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


               การสำรวจว่านักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีการใด  ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

              1. การเดินทาง                                 2. มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
3. รถเมล์ของ ขสมก.                       4.รถรับ-ส่ง นักเรียน                                                    
5.รถส่วนตัว                                    6.เดินเท้า                                                          
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน
     การจัดบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน ควรพิจารณา คือ การจัดบริการเรื่อง การเดินทางไป-กลับโรงเรียน และการจัดบริการเรื่องการใช้รถ

     การจัดบริการเรื่องการเดินทางไป-กลับโรงเรียน    เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของนักเรียน ทางโรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
     1. การจัดทำเส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด ครูและนักเรียนช่วยกันวางแผนกำหนดเส้นทาง มาโรงเรียน เขียนแผนที่บริเวณรอบโรงเรียน หรือให้นักเรียนเขียนแผนที่ชุมชน นักเรียนช่วยกำหนดเส้นทาง ที่ปลอดภัยที่สุดจากบ้านของตนมาโรงเรียน โดยเลือกเส้นทางที่มีการจราจรน้อยที่สุด ละเดินข้ามถนนในช่วง สัญญาณไฟเขียวและสัญญาณให้รถหยุด เมื่อจัดทำแผนที่กำหนดเส้นทางเดินทางเท้าเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนควรส่งแผนที่ไปให้ทางบ้านหรือผู้ปกครอง เพื่อจะได้ศึกษา และรับรู้การเดินทางของนักเรียน โดยผู้ปกครองจะต้องเซ็นต์ชื่อรับทราบ และส่งกลับมาให้โรงเรียนด้วย

     2. การใช้ธงนำกลุ่มนักเรียน เมื่อกำหนดเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางแล้ว ทางโรงเรียนควร จัดให้มีการใช้ธงนำกลุ่มนักเรียนเวลาเดินทางเท้าไป และกลับโรงเรียน ซึ่งธงที่ใช้อาจจะใช้สามเหลี่ยม ขนาดเล็กมีสีเข้มมองเห็นได้ชัดเจน เช่น สีแดง  สีเหลืองเข้ม เป็นต้น สำหรับวิธีการใช้ธงนำกลุ่มนักเรียนนั้น มีดังนี้

     - ใช้ธงนำกลุ่มนักเรียนที่มีบ้านไปทิศทางเดียวกัน
     - ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มถือจะต้องได้รับการคัดเลือกและแนะนำการปฏิบัติก่อนการใช้ธง
     - ก่อนกลับบ้านหัวหน้ากลุ่มจะต้องมารับธงจากครูเวร และนำธงไปตั้งเป็นหัวแถนนักเรียนในกลุ่ม
     - หัวหน้ากลุ่มตรวจนับจำนวนเพื่อนนักเรียนให้ครบถ้วน
     - นำแถวออกจากโรงเรียนผ่านบ้านแต่ละคน หัวหน้ากลุ่มจะอยู่บ้านสุดท้าย และนำธงไปเก็บที่บ้านของตน
     - ในวันรุ่งขึ้นหัวหน้ากลุ่มจะถือธงออกจากบ้าน และรับเพื่อนที่ออกมารอตามเส้นทางที่กำหนด โดยหัวหน้ากลุ่มจะต้องนับจำนวนของเพื่อนนักเรียนในกลุ่มด้วย
     - เมื่อถึงโรงเรียนแล้ว หัวหน้ากลุ่มต้องนำธงไปเก็บให้เรียบร้อย

     3. การใช้ธงข้ามถนน

     - การข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีทางม้าลาย โรงเรียนควรจัดให้มีธงข้ามถนนซึ่งมีขนาด 27x17 นิ้ว ด้ามธงใช้ไม้ไผ่หรือท่อเอสล่อน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ความยาวอย่างน้อย 2.10 เมตร
     จัดนักเรียนเป็นผู้ถือธง 2 คนๆ ละฟากถนน โดยมีครูเวรคอยควบคุมดูแลในช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนโรงเรียนเข้า และหนึ่งชั่วโมงหลังโรงเรียนเลิก
     - ผู้ถือธงสังเกตความเร็วของรถที่วิ่งผ่านไปมา และให้ระยะห่างจากทางเข้ากับระยะของรถ ห่างกันอย่างน้อย  15 เมตร ก่อนนำธงลงให้ขนานกับพื้นถนน
     - เมื่อธงอยู่ในลักษณะขนานกับพื้นถนน และรถหยุดสนิทแล้ว นักเรียนจึงสามารถข้ามถนนได้ โดยข้ามอย่างเป็นระเบียบและรวดเร็ว ไม่หยอกล้อกันโดยเด็ดขาด
     - เมื่อนักเรียนทุกคนข้ามถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือธงควรยกธงขึ้นไว้แนบข้างลำตัว แล้วนำไปเก็บเข้าที่
     - การใช้ธงข้ามถนน เหมาะสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในเขตการจราจรคับคั่ง และโรงเรียนควรประสานงานการใช้ธง กับตำรวจจราจรในเขตนั้นๆ ด้วย

     4.  การจัดบริการเรื่องการใช้รถ โรงเรียนควรจัดบริการเรื่องการใช้รถ ดังนี้ 

     จัดลานจอดรถ หรือสถานที่สำหรับจอดรถรับส่งนักเรียนที่เป็นสัดส่วนและปลอดภัย โดยแยกบริเวณ ที่จอดรถโรงเรียน และที่จอดรถของผู้ปกครองนักเรียน  การจัดการจราจรในบริเวณโรงเรียนและรอบ ๆ โรงเรียน ให้เป็นระบบ ระเบียบ เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้รถ
     จัดให้มีบริการรถในบริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลหรือประถมศึกษา โรงเรียนควรจัดให้มี บริการรถรับ-ส่ง นักเรียนที่ปลอดภัย โดยให้ความสำคัญของผู้ขับขี่รถที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถนักเรียน และได้รับการคัดเลือกอย่างดีมาแล้ว คำนึงถึง รถยนต์ที่มีสภาพดี และได้รับการตรวจสอบสภาพก่อนการใช้ ทุกครั้ง นอกจากนั้นทางโรงเรียนควรฝึกและอบรมนักเรียนที่โดยสาร รถโรงเรียน เรื่องการโดยสารรถ อย่างปลอดภัยด้วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ใช้พาหนะเป็นรถจักรยานยนต์ สามารถบนส่งได้ที่ละไม่เกิน 1 คนเท่านั้นและมีการกำหนดราคาให้บริการตามที่กำหนด หรือตามตกตงอันเห็นสมควรแก่ทั้งสองฝ่าย
เอกลักษณ์ของวินมอเตอร์ไซค์ ผู้ทำหน้าที่จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียน และรับเสื้อวิน แบบเสื้อ สีส้ม พร้อม ชื่อวิน ชื่อพนักงานและเบอร์เขตให้บริการ รวมทั้งยังต้องบริการหมวกกันน็อคให้กับลูกค้าอีกด้วย

รถเมล์ของ ขสมก.
รถโดยสารประจำทาง หรือที่นิยมเรียกกันว่า รถเมล์ เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบหนึ่งที่ให้บริการบนถนน โดยมีลักษณะเป็นรถขนาดใหญ่ที่บรรทุกผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก โดยกำหนดเส้นทาง และส่วนใหญ่เรียกชื่อเส้นทางเป็นตัวเลข เช่น สาย 1 สาย 2 และมีเก็บค่าโดยสารโดยวิธีต่างๆกันไป


รถรับ-ส่ง นักเรียน
รถรับส่ง ต้องมีการจดทะเบียนเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗

รถส่วนตัว
               รถยนต์ หมายถึง ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งและถ่ายทอดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปลายทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และหลากหลายประเภท ตามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ

รถสองแถว
รถสองแถว หมายถึง รถรับจ้างที่มีที่นั่งไปตามความยาวของรถเป็น ๒ แถวการเดินเท้าในชีวิตประจำวันให้สามารถถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนั้นผู้เดินเท้าจำเป็นต้องปฏิบัติดังนี้
      1.เดินทางเท้าให้เดินชิดด้านในของทางเท้าถ้าไม่มีทางเท้าให้เดินชิดริมขวาของถนน โดยเดินสวนทางกับรถและควรให้เด็กเล็กเดินด้านใน
     2.การเดินเท้าเวลากลางคืนควรสวมเสื้อสีสว่าง เช่นสีขาวหรือสีสะท้อนแสงหรือถือไฟส่องทาง
     3.เดินข้ามถนนตรงทางข้าม เช่นทางม้าลาย สะพานลอยหรืออุโมงค์ ก่อนข้ามถนนต้องมองขวา-ซ้าย และมองขวาอีกครั้งเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงข้ามด้วยความระมัดระวังและรวดเร็วแต่อย่าวิ่งเพราะอาจหกล้มเป็นอันตรายได้
     4.การข้ามถนนบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟ ต้องรอดูสัญญาณไฟก่อนข้าม
     5.ถนนที่มีเกาะกลางถนนต้องข้ามทีละครึ่งถนน แล้วไปหยุดรอที่เกาะกลางเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงข้ามต่อ
     6.เมื่อลงจากรถประจำทางอย่าข้ามถนนทันที ควรหยุดรอให้รถประจำทางผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยข้าม
     7.ขณะข้ามถนนไม่ควรหยอกล้อกัน ถ้ามีของตกหล่นไม่ควรหยุดเก็บ ให้ข้ามไปให้พ้นถนนก่อน
     8.การเดินเท้าแต่ละครั้งควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไว้ด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องรีบเร่งจนขาดความระมัดระวังไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น